Cennik usług

Świadczenia realizowane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieprzu wymienione w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021 poz. 540) realizowane na podstawie kontraktu z NFZ są bezpłatne.

Świadczenia zdrowotne nie finansowane ze środków publicznych są płatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.

Rodzaj świadczenia

Opłata

Porada ogólna

35zł

Porada pediatryczna

35zł

Porada ginekologiczna

40zł

Wizyta domowa

50zł

EKG – w gabinecie zabiegowym

10zł

EKG – w domu chorego

15zł

Spirometria – w gabinecie zabiegowym

10zł

Spirometria – w domu chorego

15zł

Pomiar RR – w gabinecie zabiegowych

3zł

Pomiar RR – w domu chorego

8zł

Opatrunek – w gabinecie zabiegowym

10zł

Opatrunek – w domu chorego

15zł

Iniekcje dożylne – w gabinecie zabiegowym

8zł

Iniekcje dożylne – w domu chorego

13zł

Iniekcje podskórne – w gabinecie zabiegowym

5zł

Iniekcje podskórne – w domu chorego

10zł

Kroplówka w domu chorego

15zł

Badania profilaktyczne lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (cena nie uwzględnia kosztów koniecznych badań dodatkowych)

15zł

Wydawanie zaświadczeń lekarskich różnego typu na prośbę pacjenta

20zł

Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej

35zł

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana  przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji. 

      Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

Wykonanie strony: Eniteo